Main content

A asistencia persoal é un Dereito Human das persoas con discapacidade, tal e como se recolle na Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de 2006 (CDPD). Nesta Convención, faise mención específica á Vida Independente, a través do seus Art. 19 “ Dereito a vivir de forma independiente e a ser incluido na comunidade”. Deste artículo despréndese que, traballar para desenvolver Políticas Sociais basadas na Filosofía de Vida Independente é, sin duda algunha, tralguna e preservar os Dereitos Humanos para a población de persoas con discapacidade.

En España, aínda que a figura profesional da asistencia persoal leva varios anos nas principais debates sociais e está recoñecida como unha prestación económica dentro do Catálogo de prestacións da Ley 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, todavía ten un largo camino por percorrer. Esta lei recoñece o dereito de estas persoas a poder levar unha vida independiente de forma autónoma e activa, permitindo que residan e desenvolvan a súa vida cotidiana no seu entorno físico e social habitual.

Qué é un/ha asistente persoal?

Un profesional da asistencia persoal é unha persoa que realiza ou axuda a realizar tarefas da vida diaria a outra persoa que por a súa situación de dependencia non pode realizalas por sí mesma ou lle resulta moi difícil facelas, permitindo así que poida levar unha vida independente (definición parcial de Alejandro Rodríguez-Picavea y Javier Romañac, 2006).

Este profesional non toma as decisións e é a persoa beneficiaria que recibe a asistencia quen en todo momento as toma. O/a asistente persoal pode realizar calquera tarefa dependendo da situación que presente a persoa á que presta o seu servizo. As tarefas virán definidas polas diferencias funcionáis e polas preferencias que teña a persoa usuaria de asistencia persoal podéndose estructurar en catro tipos: Actividades de atención persoal, de axuda no fogar, de acompañamiento e soporte a actividades dentro e fora do fogar, así como apoio en actividades que formen parte do proxecto de vida independiente da persoa usuaria, O profesional da asistencia persoal fai posible que a persoa con discapacidade e/ou en situación de dependencia sexa libre.

Personas beneficiarias

Son titulares de dereitos establecidos nesta lei os/as españois/las que cumpran os seguintes requisitos:

  • Atoparse en situación de dependencia nalgún dos grados establecidos.
  • Residir en territorio español e facelo durante cinco anos, dos que dous deberán ser inmediatamente anteriores á fecha de presentación da solicitude. Para os/as menores de conco anos o período de residencia se esixirá a quén exerza a súa guarda e custodia.

Acceso ó servizo

O acceso o servizo de asistencia persoal pódese realizar de diferentes formas:

  • Recibindo unha prestación económica a través do SAAD, hai dúas opción:
    1. Realizar unhas contratación directa do profesional da asistencia persoal. Neste caso, este profesional ten que estar dado de alta no réxime especial dos traballadores autónomos da Seguridade Social. Sendo a persoa usuaria a encargada de presentar á administración correspondiente a documentación que se requira.
    2. A través de entidades sociais coxestoras debidamente acreditadas, oficinas de Vida Independente ou de outras entidades ou empresas que se encarguen de prestar este tipo de servizo. Neste caso será a entidade e/ou empresa encargada da xestión do servizo a que emitirá unha factura e será a persoa usuaria a encargada de presentala á administración correspondente nos términos establecidos na lei.
  • De forma independente, fora do SAAD, pódese acceder o servizo de asistencia persoal de forma privada, sin necesidade de ter recoñecido ningún grado de dependencia. 

Toda a información en http://www.asistenciapersonal.org/

 

 

PREDIF Galicia en colaboración coa XUNTA DE GALICIA dende o ano 2018 pretende impulsar a figura do Asistente Persoal subvencionando o programa SIAP PREDIF Galicia para que socios das entidades que conforman PREDIF Galicia  poidan coñecer e valorar solicitar a figura.

Na convocatoria do ano 2017 executada no ano 2018 subvencionaron o programa con 20.568,26€.

Na convocatoria do ano 2018 executada no ano 2019 subvencionaron o programa con 78.559,92€.

Na convocatoria do ano 2019 executada no ano  2020 subvencionaron o programa con 14.369,57€.

Na convocatoria do ano 2020 executada no ano 2021 subvencionaron o programa con 18.958,39€.

Na convocatoria do ano 2021 executada no  ano 2022 subvencionaron o programa con 15.866,77€.

 

 

 Este ano 2022 Fundación Once concedeunos unha axuda enconómica de 8.500€ para sufragar parte dos gastos do proxecto piloto de Asistencia persoal para persoas maiores con discapacidade que polas suas caracteísticas (estar en edad de xubilación) non poden acceder a Libranza de asistencia persoal en Galicia. Esto posibilitou dar a coñecer a figura entre os usuarios maiores con discapacidade da nosa entidade.